Paliativa.cz

Hledáme hodnotitele pro pilotní ověření metodiky externího hodnocení MSPP

Hledáme

 • hodnotitele zdravotnické části a hodnotitele pro psycho-socio-spirituální části pro provádění pilotních externích hodnocení v rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče spolufinancovaného Evropskou unií a Ministerstvem zdravotnictví viz podrobné požadavky na hodnotitel níže
 • zapojení auditorů pro účely projektu od 02 do 10/2022, maximálně 300 hodin celkem /cca 33 hodin za měsíc, z toho cca 10-20 hodin kontaktně (jednání, školení, provádění auditů na místě apod.), zbytek vzdáleně (prescreening, zpracování závěrečných zpráv atd.)
  • 02-05/2022 příprava na externí hodnocení,
  • 06-09/2022 provádění pilotních externích hodnocení,
  • 09-10/2022 vyhodnocení pilotáže,
  • samotný rozsah externího hodnocení u každého poskytovatele v pilotáži odhadujeme na 48-56 hodin práce, z toho
   • 8-16 hodin na přípravu a prescreening
   • 16 hodin provádění šetření na místě
   • 24 hodin sepsání zprávy a sdílení výsledků
  • každý tým hodnotitelů (1 hodnotitel zdravotnické části + 1 hodnotitel psycho-socio-spirituální části) bude mít v pilotáži přidělených 5 organizací

Nabízíme

 • podrobné zaškolení v Metodice externího hodnocení - výklad kritérií, provádění auditů
 • aktivní podporu realizačního týmu v době provádění pilotních auditů
 • průměrně 30 hodin za měsíc (maximum 300 hodin za celý projekt). při odměně 350 Kč/hod. - práce na dohodu o provedení práce
 • možnost spolupráce na provádění externích hodnocení MSPP i po skončení projektu Ministerstva zdravotnictví
 • možnost podílet se na rozvoji MSPP v ČR
 • získání zkušeností s novým typem podpory poskytovatelů MSPP
  možnost být v kontaktu a konzultovat s odborníky na MSPP jak po stránce přímé  péče tak manažerské 

       V případě zájmu zašlete svůj životopis do 30. 11. 2021 na paliativa2@mzcr.cz.

Požadavky na hodnotitele

Hodnotitel pro zdravotnickou část

 • VŠ vzdělání v oboru lékařství + atestaci v oboru paliativní medicína, nebo VŠ vzdělání v oboru ošetřovatelství (minimálně bakalářské, preferováno magisterské vzdělání)
 • praxe u poskytovatele mobilní specializované paliativní péče v délce alespoň 3 let v úvazku alespoň 0,5 (HPP); v praxi aktivní působení (orientace v chodu hospice, účast na poradách, zkušenosti z přímé péče...)

Výhodou

 • zkušenost s nějakou podobou hodnocení kritérií kvality nebo hodnotících procesů v MSPP (v rámci organizace, kde zájemce působí/působil se zabýval vlastním vyhodnocením postupů, určitou podobou evaluačních nástrojů)
 • má přímou osobní zkušenost s realizací výzkumného šetření/využití výzkumných metod v praxi, s audity, s externí nebo interní evaluací, kontrolou zdravotnických subjektů
 • má přímou zkušenost s vedením týmu, služby nebo organizace (aby mohl hodnotit manažerská kritéria).
 • má zkušenost s metodickým vedením

Hodnotitel pro psycho-socio-spirituální část

 • má VŠ vzdělání v oboru sociální práce nebo příbuzném oboru podle zákona o sociálních službách
 • délka praxe alespoň 3 roky při úvazku alespoň 0, 5 při aktivním působení (účastní se porad, orientuje se v chodu hospice, má zkušenosti z přímé péče...)

Výhodou

 • má zkušenost s nějakou podobou hodnocení kritérií kvality nebo hodnotících procesů v MSPP (v rámci organizace, kde zájemce působí/působil se zabýval vlastním vyhodnocením postupů, určitou podobou evaluačních nástrojů) 
 • má přímou, osobní zkušenost s realizací výzkumného šetření/využití výzkumných metod v praxi, s audity, s externí nebo interní evaluací
 • má přímou zkušenost s vedením týmu, služby nebo organizace (aby mohl hodnotit manažerská kritéria).
 • má zkušenost s metodickým vedením

Očekávání od hodnotitelů

 • dokáže posoudit specifika jednotlivých pozic v týmu MSPP (lékař - zdravotní sestra - psycholog - soc.pracovník - spirituální prac.), dobře se orientuje v možných propojeních funkcí/překrývání kompetencí; dokáže se zorientovat v organizační struktuře
 • po zaškolení rozumí kritériím hodnocení a dobře se orientuje v postupech, jak je hodnotit
 • umí navázat a udržet profesionální vztah se zástupci organizace / respondenty,
 • dokáže respektovat role jednotlivých účastníků, vyjednané podmínky a výstupy spolupráce i v náročných momentech spolupráce (např. zvládá řešit případné konflikty v průběhu spolupráce, neposkytuje v průběhu auditu poradenství nebo sdílení zkušeností).
 • umí se zorientovat v situaci, reflektovat praxi a kriticky ji hodnotit ve vztahu k hodnoceným kritériím
 • umí vést výzkumný/evaluační rozhovor, provádět pozorování a pracovat s dokumentací organizace
 • umí pracovat dostatečně systematicky (pečlivě), zároveň má zvládnutý time management
 • umí srozumitelně formulovat myšlenky v textu, text formuluje tak, aby se jednoznačně vztahoval k hodnoceným kritériím a obsahoval jasnou argumentaci
 • má povědomí o aktuálních možnostech a limitech MSPP v ČR
 • má přehled o dalších sociálních a zdravotních službách v ČR
 • umí oddělovat a reflektovat praxi organizace, kde působí nebo působil a praxi organizace, kde provádí externí hodnocení
 • je schopen týmové spolupráce

 


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/hledame-hodnotitele-pro-pilotni-overeni
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR